Vattenbrunn

Vi på Jerrys Brunnsborrningar tar ansvar för hela processen vid en borrning. Allt från brunnsborrningen och dimensioneringen av utrustning till montering av pump så det blir fackmässigt utfört. Din brunn ska hålla i flera generationer. Vi har vattengaranti, 120 liter per timme.

Arbetet går till genom att brunnen borras med foderrör genom jord och så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in, minst 2 meter. Metoden kallas excenter-borrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Vi hjälper till att dimensionera din pumputrustning utifrån er förbrukning.

Vid anläggning av en bergborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid valet av placering däribland:

  • Det ska vara på en plats där man kan förutsätta att man kan finna tjänligt och tillräckligt med vatten.
  • Hänsyn måste tas till föroreningsrisker.
  • Brunnen ska också placeras på ett anläggningstekniskt bra ställe på din mark.
  • SGU -Sveriges Geologiska Undersökning- gör att vi alltid kan rådgöra med en erfaren hydrolog.

Vi avslutar borrningen när brunnen ger tillräckligt vattenflöde. Spolar brunnen och kapacitets mäter genom avrinning. Därefter får du en slutrapport med brunnsdata och garanti på arbetet och minsta vattenmängd.